1937 il

 • “Tsarskoyeselo heykəli” – fortepiano üçün musiqli şəkil A. S. Puşkinin ölümünün 100 illiyinə yazılıb. İlk dəfə əsəri müəllifin özü fevralın 10-da ifa edib.
 • Fortepiano üçün “Matəm preludiyası”.
 • Səs ilə fortepiano üçün “Altı Azərbaycan xalq mahnıları işləmələri”. Q. Qarayev, C. Hacıyev, M. Baxçasaraytsev və musiqişünas M. İsmayılovun iştirakı ilə 1937-cı il folklor ekspedisiyasının materialları əsasında yaradılıb.
 • Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün “Sevinc poeması”. İlk dəfə 1937-ci il dekabrın 16-ında ifa olunub. Ifaçı – Azərb. Radiokomitəsi və Azərbaycan Dövlət opera teatrının birləşmiş simfonik orkestri. Solist – M. Brenner, dirijor – A. Şvarts.
 • “Ordenli Bakı” sənədli filminə musiqi (Niyazı və C. Hacıyevlə birgə). Bakı kinostudiyası, 1938-ci il. Ssenari müəllifləri – Rəsul Rza və Əbülhəsən. Rejissorlar – R. Təhmasib və Q. Braginski.

1938 il

 • “Səadət nəgməsi”. R. Rzanın sözlərinə xor, simfonik orkestr və rəqs ansamblı üçün Kantata. İlk dəfə 1938-ci il aprelin 15-ində Moskvada I Azərbaycan mədəniyyəti ongünlüyünün son konsertində ifa olunub. Dirijoru- Ə. Həsənov.

1939 il

 • Nəfəsli orkestr üçün “İdmançılar süitası”.
 • Səs və simfonik orkestr üçün Nizami Gəncəvinin sözlərinə “Üç təsnif” (“Leyli”, “Şirin” və “Sarənc təsnifi”). İşləmə C. Qaryağdıoğlunun səsindən yazılıb.
 • Fortepiano üçün “Üçsəsli fuqa”.
 • Xor üçün “Layla”.
 • Simfonik orkestr üçün “Azərbaycan süitası”. İlk dəfə 1939-cu il iyulun 25-ində Bakıda M. Maqomayev ad. Azərbaycan Dövlət filarmoniyasının simfonik orkestri ifa edib. Dirijoru – L. Ginzburq.

1940 il

 • Fortepiano ilə orkestr üçün Konsert (tamamlanmayıb).
 • Fortepiano üçün “Sonatina”.
 • Simli Kvartet üçün “Fuqa”.
 • Fortepiano üçün “Azərbaycan rapsodiyası”.

1941 il

 • Simfonik orkestr üçün “Passakaliya və üçlü fuqa”.
 • “Ayna” operası (C. Hacıyevlə birgə, -tamamlanmayıb).

1943 il

 • Simli kvartet üçün Kvartettino
 • Azərbaycan Dövlət Dram teatrında Mir Cəlalın “Mirzə - Xəyal” tamaşasına musiqi. Rejissoru – A. Turabov.
 • Bakı kinostudiyasının “Bir ailədə” bədii filminə musiqi. Ssenari muəllifləri: G. Aleksandrov, M. Paşayev, İ. Prut. Rejissorlar: Q. Aleksandrov, M. Mikayılov, R. Təhmasib.
 • I simli kvartet (partitura sıitirilib).
 • I simfoniya “h-moll”. Ilk dəfə 1944-cü il dekabrın 25-ində Tbilisidə, Qafqaz respublikaları musiqi incəsənəti ongünlüyündə Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri ifa edib. Dirijoru – Ə. Həsənov.
 • Nəfəsli orkestr üçün “Azərbaycan marşı”.
 • Fortepiano üçün “Sonatına”. İlk dəfə 1944-cü il dekabrın 25-ində Tbilisidə keçirilən Qafqaz respublikalarının musiqi incəsənəti ongünlüyündə ifa olunub. Ifaçışı – S. Quliyeva.
 • Xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Aşıq marşı”.
 • Bakı kinostudiyası ilə Mərkəzi sənədli filmlər studiyasının (Moskva) birgə çəkdiyi “Xəzərlilər” (“Kaspiéöı”) sənədli filminə musiqi. Ssenari müəlliflər – G. Aleksandrov və N. Bolşakov.

1945 il

 • “Vətən” operası (C. Hacıyevlə birgə). Librettoçuları- İ. Hıdayətzadə və M. Rəhimov. İlk dəfə 1945-ci il mayın 4-ündə M. F. Axundov ad. Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrı səhnəsində göstərilmişdir. Quruluşçu rejissoru – İ. Hidayətzadə, rəssami – İ. Seyidova, dirijoru – Niyazi.

1946 il

 • II simfoniya “C-dur”. İlk dəfə 1946-ci il dekabrın 3-ündə Bakıda Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri ifa edib. Dirijoru – L. Ginzburq.
 • İkinci simli kvartet.
 • Ö. Xəyyamın sözlərinə “Altı rübai”.
 • Özfəaliyyət orkestri üçün “Marş”.

1947 il

 • “Leyli və Məcnun” simfonik poeması. İlk dəfə 1947-ci il sentyabrın 29-unda Nizami Gəncəvinin 800 illiyinə həsr edilmis təntənəli gecədə ifa olunub. İfaçısı – M. Maqomayev ad. Azərbaycan Dövlət filarmoniyasının simfonik orkestri. Dirijoru – Niyazi.
 • A Capella xoru üçün “Payız”. Sözləri Nizami Gəncəvinindir. Nizaminin 800 illiyi ilə bağlı yazılıb. İlk dəfə 1947-ci il sentyabrın 29-unda Bakıda M. Maqomayev ad. Azərbaycan Dövlət filarmoniyasının xor kapellası ifa edib. Xormeysteri – M. Kononenko.
 • Soprano, xor və ilə simfonik orkestr üçün “Səadət nəğməsi” kantatası (S. Vurğunun sözlərinə).
 • M. Maqomayevin “Şah İsmayıl” operasının yeni redaksiyası.
 • M. Əzizbəyov ad. Azərbaycan Dövlət dram teatrında B. Çirskinin “Qaliblər” tamaşasına musiqi. Rejissoru – A. Sərifov, rəssamı – İ. Axundov.

1948 il

 • Simfonik orkestrlə fanfaralar üçün “Salamlama marşı”.
 • Moskvada İmumittifaq idman bayramında Azərbaycan idmançılarının çıxışları üçün musiqi.

1949 il

 • Simfonik orkestr üçün “Yeddi gözəl” süitası. İlk dəfə 1949-cu il oktyabrın 13-ündə Üz. Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri ifa edib. Dirijoru – Niyazı.
 • Səs və fortepiano üçün A. S. Puçkinin sözlərinə iki romans: “Gürcüstan təpələrində” (“Na xolmax Qruzii”) və “Mən sizi sevirdim” (“ß Vas lþbil”).
 • Lope de Veqanın “Rəqs müəllimi” pyesinə musiqi. M. Əzizbəyov ad. Azərbaycan Dövlət dram teatrının tamaşası. Rejissor – A. İskəndərov, rəssami – N. Fətullayev.
 • Azərbaycan Dövlət dram teatrında U. Şekspirin “Otello” faciəsinə musiqi.

1950 il

 • Fortepiano üçün “Altı uşaq pyesi”.
 • Səs ilə fortepiano üçün “Sülh haqqında pioner mahnısı”.
 • “Mingəçevir” sənədli filminə musiqi. Bakı kinostudiyası. Ssenariçi – M. Dadaçov. Rejissoru – A. Quliyev.

1951 il

 • Fortepiano üçün “24 prelüd” silsiləsindən I dəftər (I-VI prelüdlər).
 • Nəfəsli orkestr üçün “Bakı neftçilərinin marşı”.
 • “Bakının işıqları” bədii filminə musiqi. Bakı kinostudiyası. Ssenariçi – G. Koltunov, rejissorları – A. Zarxi və R. Təhmasib.

1952 il

 • “Yeddi gözəl” baleti (Nizaminin eyniadlı poemasının məzmunu əsasında). İlk dəfə 1952-ci il sentyabrın 6-sında M. F. Axundov ad. Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrı səhnəsində tamaşaya qoyulub.
 • Alban süitası.
 • Fortepiano üçün iki uşaq pyesi.
 • Fortepiano üçün “24 prelüd” silsiləsindən II dəftər (VII – XII prelüdlər).
 • Fortepiano üçün altı uşaq pyesi.

1953 il

 • “Xoreoqrafik çəkilciklər”. Simfonik orkestr üçün süita. İlk dəfə 1954-cü il fevralın 18-ində Üz. Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri ifa edib. Dirijoru – Niyazi.
 • “Xəzər neftçiləri haqqında dastan” bədii-sənədli filminə musiqi. Bakı kinostudiyası. Ssenariçilər – R. Karmen, İ. Qasımov, İ. Osipov. Rejissoru və operatoru – R. Karmen. Film 1954-cü ildə Rumıniyada beynəlxalq kino festivalının mükafatını alıb.
 • “Xəzər neftçiləri haqqında dastan” kinofilminin musiqisi əsasında simfonik süitə. İlk dəfə 1956-cı il aprelin 17-sində Bakıda Üz. Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin ifasında səslənib. Dirijoru-Niyazi.
 • Səs yaxud xor ilə fortepiano üçün “Dəniz neftçilərinin mahnısı”.

1955 il

 • “Vyetnam” sənədli filminə musiqi. Moskva sənədli filmlər studiyası. Ssenariçi və rejissoru R. Karmen.
 • “Vyetnam” kinofilminin musiqisi əsasında simfonik süita. İlk dəfə 1955-inci il oktyabrın 21-ində Üz. Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin ifasında səslənib. Dirijoru – Niyazi.
 • U. Şekspirin “Qıs nağılı” pyesinə musiqi. M. Əzizbəyov ad. Azərbaycan Dövlət dram teatrının tamaşası. Rejissoru – A. Şərifov, rəssamı – N. Fətullayev.

1956 il

 • V. Vişnevskinin “Nikbin faciə” pyesinə musiqi. A. S. Puşkin ad. Leninqrad Dövlət Akademik dram teatrının tamaçası. Quruluşçu – rejissoru – Q. Fortepianoqov, rəssamı – A. Bosulayev.
 • N. Hikmətin “Qəribə oğlan” pyesinə musiqi. M. N. Yermolova ad. Moskva dram teatrının tamaşası. Rejissoru – V. Komissarjevski, rəssamı - N. Akimov.
 • “Bir məhəlləli iki oğlan” filminə musiqi. Bakı kinostudiyası və M. Qorki ad. Kinostudiyanın (Moskva) birgə çəkilişi. Ssenariçilər – N. Hikmət və A. Begiçeva. Rejissorları – İ. Qurin və Ə. İbrahimov. Bəstəkar 1957-ci ildə çəkilmiş sovet filmlərinin ümumittifaq festivalında “Bacılar” (“Sestrı”) filminin bəstəkarı D. Kabalevski ilə I və II mükafatları bölüşdürüb.
 • “Tarixin dərsləri” bədii filminə musiqi. “Mosfilm” və Sofiya bədii filmlər studiyasının (Bolqaristan) birgə çəkilişi. Ssenariçi və quruluşçu – rejissoru – L. Arnştam, rejissorlar – X. Piskov və S. Kolosov.

1957 il

 • “İldırımlı yollarla” baletindən “İkinci süita”. İlk dəfə 1957-ci il oktyabrın 25-ində Üz. Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin ifasında səslənib. Dirijoru – Niyazi.
 • Fortepiano üçün “24 prelüd” silsiləsindən III dəftər (XIII – XVIII prelüdlər).
 • Səs və estrada orkestri üçün “Nərgiz” mahnısı.
 • Estrada orkestri üçün “Ləzginka”.
 • “Don Kixot” bədii filminə musiqi. “Lenfilm” kinostudiyası. Ssenariçi – Y. Şvarts. Rejissoru – G. Kozintsev.

1958 il

 • Səs ilə caz-orkestr üçün L. Xyuzun sözlərinə “Üç noktürn”.
 • “İldırımlı yollarla” baletindən “Birinci süita”. İlk dəfə 1959-cu il fevralın 25-ində Moskvada SSRİ Dövlət Böyük simfonik orkestrinin ifasında səslənib. Dirijoru – N. Anosov.
 • “Uzaq sahillərdə” bədii filminə musiqi. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. Ssenariçilər – İ. Qasımov və H. Seyidbəyli. Rejissoru – T. Tağəzadə.
 • A. S. Puşkin ad. Leninqrad Akademik dram teatrının quruluşunda M. Bulqakovun “Qaçıs” pyesinə musiqi. Rejissoru – L. Vivyen, rəssamı – A. Bosulayev.
 • “Onun böyük ürəyi” bədii filminə musiqi. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. Ssenariçi – İ. Qasımov. Rejissoru – Ə. İbrahimov, rəssamı – R. Ocaqov.

1959 il

 • Solistlər, xor və simfonik orkestr üçün S. Vurğunun sözlərinə “Zamanın bayraqdarı” kantatası. İlk dəfə 1959-cu il iyunun 1-ində Moskvada, SSRİ Böyük teatrında Azərbaycan mədəniyyəti ongünlüyünün açılışında səslənib. İfaçılar – M. F. Axundov ad. Opera və balet teatrı ilə Azərbaycan radio və televiziyasının birləşmiş xoru və Üz. Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri. Dirijoru – Nyazi.
 • “Qızıl eşelon” bədii filminin musiqisi. “Mosfilm” kinostudiyası. Ssenariçilər – Tur qardaşları. Rejissoru – İ. Qurin.
 • “Həqiqi dost” bədii filminin musiqisi. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası.
 • “Dənizi fəth edənlər” sənədli filminin musiqisi. “Azərbaycanfilm” və Mərkəzi sənədli filmlər studiyasının birgə çəkilişi.
 • S. Vurğun ad. Rus dram teatrının (Bakı) quruluşunda M. Y. Lermontovun “Maskarad” dramına musiqi. Quruluşçu rejissoru – M. Haşımov, rəssamı – S. Yefimenko. 1960 il

1960 il

 • “Don Kixot” simfonik qravürləri.
 • Violino və fortepiano üçün Sonata. İlk dəfə 1964-cü il noyabrın 14-ündə S. Qəniyev (violino) və Z. Adıgözəlzadənin (fortepiano) ifasında səslənib.
 • “İldırımlı yollarla” baletindən “Üçüncü süita”
 • “Mateo Falkone” bədii filminin musiqisi. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. Ssenariçi – İ. Qasımov. Rejissoru – T. Tağızadə.
 • “Leyli və Məcnun” bədii filminin musiqisi. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. Ssenariçi – Ə. Məmmədxanlı. Rejissoru – L. Səfərov.

1961 il

 • S. Vurğun ad. Rus dran teatrının (Bakı) quruluşunda A. Parnisin “Afrodita adası” tamaçasına musiqi. Rejissoru – A. Benderski, rəssamı – S. Yefimenko.
 • Mossovet ad. Moskva Akademik dram teatrının səhnəsində N. Hikmətin və V. Komissarjevskinin “Qadınların üsyanı” tamaçasına musiqi. Quruluşçu – rejissoru – Y. Zavadski, rejissoru – İ. Dankman, rəssamı – A. Vasilyev.

1963 il

 • Fortepiano üçün “24 prelüd” silsiləsindən IV dəftər (XIX-XXIV prelüdlər).

1964 il

 • Söyləyici, xor və simfonik orkestr üçün “Uşaqlarsız şəhər” oratoriyası (tamamlanmayıb).
 • “Aşıqsayağı” – Üz. Hacıbəyovun eyniadlı əsərinin kamera orkestri üçün transkripsiyası.

1965 il

 • U. Şekspirin “Antoni və Kleopatra” faciəsinə musiqi. Əsər M. Əzizbəyov ad. Azərbaycan Dövlət akademik dram teatrında tamaşaya qoyulub. Quruluşçu – rejissoru – T. Kazimov, rəssam – T. Salahov.
 • Kamera orkestri üçün III simfoniya. İlk dəfə 1965-inci il aprelin 21-ində Moskva konservatoriyasının Böyük zalında, Moskva Dövlət kamera orkestrinin ifasında səslənib. Dirijoru – R. Barşay.
 • “Böyük Vətən müharibəsi” sənədli filminin musiqisi. Mərkəzi sənədli filmlər studiyası (Moskva). Ssenariçilər – R. Karmen, İ. Venjen və İ. Setkina.
 • SSRİ Dövlət akademik Malı teatrının quruluşunda İ. Qasımovun “İnsan məskən salır” tamaşasına musiqi. Rejissoru – V. Korşunov, rəssamları – L. Varpaxovski, Y. Arndt, M. Popkov.

1966 il

 • Kamera orkestri üçün “Klassik süita”. İlk dəfə 1966-cı il mayın 10-unda Azərbaycan radiosu və televiziyası kamera orkestrinin ifasında səslənib. Dirijoru – N. Rzayev.
 • Fortepiano üçün “Altı uşaq pyesi”.
 • M. Əzizbəyov ad. Azərbaycan Dövlət akademik dram teatrının quruluşunda C. Məmmədquluzadənin “Ölülər” taçaşasına musiqi.

1967 il

 • Violino ilə simfonik orkestr üçün Konsert. İlk dəfə 1968-inci il aprelin 21-ində Qorkidə L. Koqan və Qorki filarmoniyası simfonik orkestrinin ifasında səslənib. Həmin il aprelin 28-ində P. İ. Çaykovski ad. Moskva konservatoriyasının Böyük zalında, Q. Qarayevin 50 illiyi ilə bağlı keçirilən yaradıcılıq gecəsində yenə L. Koqan və SSRİ Dövlət simfonik orkestrinin ifasında, Y. Svetlanovun dirijorluğu altında bir daha səsləndirilib.
 • Mossovet ad. Moskva Dövlət teatrının “Sent-Ekzüperinin həyatı” tamaşasına musiqi.
 • Mərkəzi sənədli filmlər studiyasının “Qrenada, Qrenada, mənim Qrenadam” sənədli filminə musiqi.
 • M. Əzizbəyov ad. Azərbaycan Dövlət akademik dram teatrının quruluşunda U. Şekspirin “Hamlet” tamaşasına musiqi.
 • Simfonik orkestr üçün “Matəm odası”.

1969 il

 • M. Qorki ad. Leninqrad Dövlət akademik dram teatrının quruluşunda U. Şekspirin “Kral IV Henrix” tamaşasına musiqi.

1970 il

 • A. S. Puşkin ad. Leninqrad Dövlət akademik dram teatrının quruluşunda A. Xazinin “Artyom” tamaşasına musiqi. R. Rzanın sözlərinə söyləci, xor və simfonik orkestr üçün “Lenin” plakat oratoriyası.

1971 il

 • “Lenfilm” və “DEFA” (Şərqi Almaniya) kinostudiyalarının birgə çəkdiyi “Qoyya” bədii filminin musiqisi.

1972 il

 • Zəriflik” mono-operası (A.Barbüsün əsəri üzrə). Tamaşaya qoyulmamış və çap olunmamışdır.
 • Y. Vaxtanqov ad. Dövlət akademik dram teatrının (Moskva) quruluşunda R. İbrahimbəyovun “Yaşıl qapı arxasında qadın” tamaşasına musiqi.

1973 il

 • “Çılğın qaskonlu” (“Sirano de Berjerak”) müzikli (B. Rostanın eyniadlı dramı əsasında).

1974 il

 • M. F. Axundov ad. Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrının səhnəsində “İldırımlı yollarla” baletinin yeni (2-ci) bəstəkar redaksiyası. Quruluşçu baletmeysterlər – R. Axundova və M. Məmmədov.

1978 il

 • M. F. Axundov ad. Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrının səhnəsində “Yeddi Gözəl” baletinin yeni (3-cü) bəstəkar redaksiyası. Quruluşçu baletmeysterlər – R. Axundova və M. Məmmədov.

1980 il

 • “Qoyya” simfoniyası (F. Qarayevlə birgə). İlk dəfə 1983-cü ildə, ölümündən sonra ifa olunub.

1981 il

 • Fortepiano “12 fuqa”. İlk dəfə 1983-cü ildə, ölümündən sonra ifa olunub
 • Orqan üçün prelüd və fuqa. Əsər çap olunmayıb.

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants