Yeddi gözəl baletindən Adajio və Çin rəgsi. Viola və fortepiano üçün işləyəni V. Borisovski. M.: , 1962- 13s.

Böyük simfonik orkestr üçün Alban rapsodiyası. Partitura. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1954.

Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev. Vətən operasından Aslanın ariozosu. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1950-11s.

Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev. Vətən operasından Mərdanın ariyası. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1949-11s.

Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev. Vətən operasından Dilbərin ariyası. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1950.

Yeddi gözəl baletindən Vals. Zinaida Vitkindin fortepiano işləməsi. L., 1962 11s.

İldırımlı yollarla baletindən 2-ci süita. Partitura. M.: , 1960- 146s.

Fortepiano üçün 24 prelüd. 1-ci dəftər, Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1952.

Fortepiano üçün 24 prelüd. 2-ci dəftər, Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1952.
Fortepiano üçün 24 prelüd. 3-cü dəftər, Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1957.
Fortepiano üçün 24 prelüd. 4-cü dəftər, Bakı, Azərnəşr., 1964-17s.
Fortepiano üçün 24 prelüd. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1978-52s.
İki pyes. Violino ilə fortepiano üçün çevirəni T. Atakişiyev. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 22.6s.
İki pyes. Violino ilə fortepiano üçün çevirəni T. Atakişiyev, Y. Barştak. 1. İldırımlı yollarla baletindən rəqs. 2. Yeddi gözəl baletindən təlxəklərinin. Bakı, Azərnəşr., 1964-12.3s.
Don Kixot simfonik qravürləri. Partitura. M.: , 1964- 75s.
Don Kixot simfonik qravürləri. Fortepiano üçün çevirəni F. Qarayev. Bakı, Azərnəşr., 1964-30s.
Zamanın bayraqdarı. Qarışıq xor və böyük simfonik orkestr üçün kantata. Sözləri Səməd Vurğunundur. Xor ilə fortepiano üçün çevirəni F.Qarayev. - M.: , 1978- 14s.
Zamanın bayraqdarı. Kantata. - Bakı, Azərnəşr., 1964-17s.
2 violino, viola və violonçel üçün kvartet. - Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1961-35s.
Violino ilə simfonik orkestr üçün Konsert. Violino partiyasının redaktəsi L. Koqanın. Klavir. - M.: 1970 38s.
Leyli və Məcnun simfonik poeması. Partitura. - M.: 1949; Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1958-55s.
Leyli və Məcnun simfonik poeması. Partitura. Üçüncü nəşr. Bakı, İşıq, 1981. 51s.
Leyli və Məcnun simfonik poeması. İki fortepianoda 4 əllə çalmaq üçün çevirmə. Bakı, 1998 35s.
Səadət nəğməsi. Soprano, Xor və simfonik orkestr üçün 4 bölümlü Kantata. Sözləri M. Rahimindir. 1-ci bölümü Azərbaycan bəstəkarları. Qarışıq xor ilə fortepiano üçün əsərləri. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1951.
İldırımlı yollarla baletindən 1-ci süita. Partitura. M.: , 1960-90s.

Dəniz neftçilərin mahnısı. Səs yaxud xor ilə fortepiano üçün. Sözləri M. Svetlovundur. M.: Muzqiz 1954; Sovet bəstəkarların mahnıları toplusunda, Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1956; Solist, xor və simfonik orkestr üçün, Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1966 çap olunub.
Simfonik orkestrlə fanfaralar üçün Salamlama marşı. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1952.
Marş. Tar ilə fortepiano üçün. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1956-5s.
Dənizi fət edənlər kinofilmindən gənclər mahnısı. Səs ilə fortepiano üçün. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1969-7s.

Səs və fortepiano üçün A. S. Puçkinin sözlərinə iki romans: Gürcüstan təpələrində (Na xolmax Qruzii) və Mən sizi sevirdim ( ). Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1949-9s.
Çılığın qaskonlu. Romantik musiqili komediya. Klavir. - M.: , 1981-189s.
Birinci simfoniya. Partitura. Bakı, 1968 163s.
Fortepiano üçün 1-ci sonata. Bakı, 1986-21s.
Yeddi gözəl baletindən Vals və Gözəllər Gözəli. 2 fortepiano üçün çevirmə. 2-ci nəşri. Bakı, 1998-36s.
Yeddi gözəl. Proloqlu, 3 pərdəli, 8 şəkildə balet. Nizaminin poeması mövzusunda Y. Slonimski, İ. Hidayətzadə və S. Rəhmanın librettosu. Fortepiano üçün çevirəni-V. Meçkis. - M.: , 1972-150s.

Yeddi gözəl baletindən süita. Partitura. M.: 1950; Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1958.

Yeddi gözəl baletindən parçalar. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1956-29s.

İldırımlı yollarla baletindən Səhnə və Adajio (İkinci pərdə, 3-cü şəkil). Nəfəsli orkestr üçün çevirəni-N. Kərimov. Bakı-Azərnəşr., 1966-27s.

Simfonik orkestr üçün Vietnam süitası (Vietnam kinofilminin musiqisi əsasında). Bakı, Azər. Dövlət nəşriyyatı, 1976-96s.

Kamera orkestr üçün Üçüncü simfoniya. Partitura. M.: , 1968- 11s.

İldırımlı yollarla. Böyük rəqs səhnəsindən dörd parça. Fortepianoda dörd əllə çalmaq üçün, - Bakı, 1998-46s.

Fortepiano üçün əsərləri. Bakı, İşıq 1979-91s.

Yeddi gözəl baletindən parçalar. Violino yaxud viola ilə fortepiano üçün çevirənlər M. Reytix və Burşteyn. Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1954-38s.

Tsarskoye selo heykəli. Fortepiano üçün, Bakı, Azərb. mus. nəşr., 1937, 1938, 1958-10s.

Altı uşaq pyesı. - .: , 1974- 16s.

Səs ilə fortopiano üçün Mən sizi sevirdim ( ) və Gürcüstan təpələrində ( ). Sözləri A. S. Puşkinındır. Rus və sovet bəstəkarlarının mahnı və romanslarında A. S. Puşkin (M.-L. 1950); Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş romansları (Bakı, Azərnəşr 1966) toplularında.

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants