Müəllimləri


Vladimir Mixayloviç Kozlov

Vladimir Mixayloviç Kozlov son dərəcə istedadlı musiqiçi idi. Onların tanışlığının başlanğıcı 1925-ci ildə, Qara Qarayev konservatoriya yanında musiqi məktəbində oxuduğu zamandan başlayıb. (V. M. Kozlov o zaman konservatoriyanın həm fortepiano, həm tarix-nəzəriyyə fakultələrində təhsil alırdı.) İstər pianoçu, istər pedaqoq kimi V. M. Kozlovun respublikada o zamankı konsert həyatının canlanmasında sanballı yeri var idi. Kozlov ilk növbədə konsertmeyster kimi tanınmışdı və sozün tam mənasında SSRİ-də ən öncül müşayiətçi – pianoçulardan biri sayılırdı.

Q. Qarayev V. M. Kozlovun Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda tanınmasını yüksək qiymətləndirirdi. Bu haqda o belə demişdi: “O Bakıda çıxış etmiş bütün artistlərlə çalmışdı və çoxları bilirdi ki, Bakıya akkompaniatorsuz da yollanmaq olar”.

Q. Qarayevin yaradıcılığında V. M. Kozlovun adı ilə bağlı əsərlərdən onun dünyadan köçdüyü 1960-cı ildə yazılmış və xatirəsinə həsr olunmuş Violino ilə fortepiano üçün Sonatanı göstərmək olar.Leopold Moritseviç Rudolf (1877-1938)

Leopold Moritseviç Rudolf 1901-ci ildə Moskva konservatoriyasını S. İ. Taneyevin bəstəkarlıq sinfi üzrə bitirib. 20 illik zaman kəsimində Saratovda, sonralar konservatoriyaya çevrilmiş orta musiqi məktəbində işləyib.

1930-1932-ci illərdə Leninqrad konservatoriyası yanında işçi fakultəsində və şəhərin musiqi texnikumlarında müəllimliyindən sonra Bakı konservatoriyasında ölümünədək bəstəkarlıq nəzəriyyəsi kafedrasına başçılıq edib, professor vəzifəsində işləmişdir. Konservatoriyanın tələbəsi ikən Q. Qarayev professor Rudolfun bəstəkarlıq sinfində təhsil alırdı (L. M. Rudolf həm də tarix – nəzəriyyə - bəstəkarlıq fakultəsinə başçılıq edirdi. )

Georgi Georgieviç Şaroyev - görkəmli rus pedaqoqları M. K. Benua və A. R. Yesipovanın şagirdi, Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının professoru və Q. Qarayevin fortepiano üzrə müəllimi olmuşdur.Üzeyir Əbdul Hüseyn oğlu Hacıbəyov (18. IX. 1885-23. X. 1948)

Böyük Azərbaycan bəstəkarı, pedaqoq, yazıçı-jurnalist və ictimai xadimdir.

İstər konservatoriyanın, istər buradakı Azərbaycan xalq musiqisi tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının yaranması onun adı ilə bağlıdır. Folklorun böyük bilicisi kimi o milli musiqinin məqam (lad) qanunauyğunluqlarını əsaslandıran biçimli nəzəri sistemin yaradıcışıdır.

Üzeyir Hacıbəyovun sinfində Qara Qarayev “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fənnini keçirdi. Böyük musiqiçi ilk andan Q. Qarayevin gələcəkli istedadını aşkarlaya bilmişdi. Sonralar Q. Qarayev belə söyləyirdi: “O, əgər belə desək, mənim milli ruhum uğrunda çarpışırdı”.

Bütün böyük ustadlardakı kimi, Hacıbəyov təlimi sirf nəzəri çevrəni aşaraq, Azərbaycan məqamları (ladları) sistemini musiqi yaradıcılığı ilə sıx və üzvi şəkildə uzlaşdırırdı. Belə üzlaşmanın gərəkliyi onunla bağlıydı ki, Azərbaycan musiqisində, - istər xalq yaradıcılığı janrlarında, istərsə də xalq-professional musiqi sənətində (muğam və aşıq sənətində) – səs materialı və quruluş biçimlənməsinin, Avropa musiqisindəkindən daha artıq və olduqca qabarıq şəkildə, məqamın (ladın) qanunauyğunluqlarından böyük asılılığı var.

Qara Əbülfəz oğlu muəlliminə bəslədiyi sonsuz minnətdarlığını ömrünün sonunadək qoruyub saxlamışdı. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında və Azərbaycanda ilk violino, violonçel və fortepiano triosunda həyata keçirilən aşıq üslubu Qara Qarayevi 1965-ci ildə həmin əsərin “Aşıqsayağı” simfonik transkripsiyasını yaratmağa ilhamlandırmışdı.

Qarayevin səsi
Qarayevin səsi


Dmitri Dmitriyeviş Şostakoviç (25.IX.1906-1909. VIII. 1975)

Görkəmli rus bəstəkarı, pianoçu, pedaqoq və ictimai xadim. 1943-cü ilin payızında Moskvaya qayıdan Qara Qarayev, o zaman Moskva konservatoriyasının professoru D.Şostakoviçin sinfinə düşür.

Ustadla şagirdinin ömürlük dostluğu həm zövq, həm yaradıcılıq durumu, həm də həyata baxışları baxımından yaxınlıqlarının sonucu kimi açıqlana bilər.

Bütün bunlar Qara Qarayevin tələbəlik illərindəki yaradıcılığında həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəriləri ilə özünü aşkarlayıb. I simfoniya (1943), fortepiano üçün Sonata a-moll (1943), “Vətən” operası (1945), nəhayət, konservatoriyanı bitirərkən (1946) yazılan II simfoniya, - bütün bunlar, şübhəsiz ki, D.Şostakoviç şagirdinin əsərləridirlər.

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants