Elmi araşdırmalar:


     Dissertasiyalar:

 • Əliyeva N. Q. Qarayev (yaradıcılığında passakalya janrı. – Kiyev, 1991. – (namizədlik).
 • İmanova Ü. Qara Qarayev musiqisi və XX yüzilliyin klassisizmi. – Daşkənd, 1990. – (namizədlik)

     Diplom işləri:

 • Axundova Ş.O. Q. Qarayev əsərlərinin dramaturgiyasında polifoniyanın yeri. – Bakı, 2000. – 51s. (rusca)
 • Vəliyeva ... . Q. Qarayevin 24 prelüdü. Janrın təkamülü məsələlərinə dair. – B., 1996.
 • ...Quliyeva A. S. Görkəmli pedaqoq Q. Qarayev. – B., 2000. – 38s.
 • İbrahimova L. Qara Qarayevin vokal yaradıcılığı: mahnılar, romanslar, L. Xyurun sözlərinə “3 noktürn” (harmoniyanın yeniləşməsi probleminə dair). – B., 1998. – 62s.
 • İsayeva .... Q. Qarayevin harmoniyanın bə’zi xüsusiyyətləri və dramaturji rolu. – B., 1996. – 77s.
 • Məmmədova A. Q. Qarayevin III simfoniyası (musiqi dramurgiyası. – B., 1998. – 48s.
 • Nəsirova F. Caz musiqisi və Q. Qarayev yaradıcılığında onun təzahürünə dair. – B., 1997. – 36s.
 • Səfərova Ş. Q. Qarayevin simfonik musiqisinin orkestr üslubuna dair. – B., 1997. – 69s.
 • Heybətova H. Q. Qarayevin “Skripka və fortepiano üçün sonatasında musiqi dilinin xüsusiyyətləri. – B., 1997. – 70s.
 • Hüseynova A. O. Q. Qarayevin I simfoniyasının musiqi dramaturgiyasında orkestrin rolu. – B., 2000. – 56s.
 • Yusifova M. Q. Qarayevin “24 prelüd” fortepiano silsiləsində harmoniyyanın milli özünəməxsusluğu. – B., 1999. – 51s.

 

    Kitablar     Elmi araşdırmalar     Məqalələr     Dövrü mətbuat

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants