Kitablar:


 • Abasova E. A. Qara Qarayevin “Don Kixot” simfonik qravürləri. – Bakı, Azərb. Dövlətnəşr, 1969, - 43s.
 • Abasova E. A., Karagiçeva L. V., Qasımova S. D., Mehdiyeva N.A., Tağızadə A.Z. – Azərbaycan musiqisinin tarixi. – Bakı, Maarif, 1992, I h., 301s.
 • Abasova E. A., Karagiçeva L. V. Qara qarayev. – Bakı, Yazıçı, 1988. – 59s.
 • Bonç – Osmolovskaya U. K. Qara Qarayevin baletləri. “Yeddi gözəl” və “İldırımlı yollarla” (Anlatma). – Moskva, “Sovetskié kompozitor”, 1961.
 • Abezqauz İ. V. Qara Qarayevin “Leylı və Məcnun” simfonik poeması. – M., “Sovetskié kompozitor”, 1958, - 22s.
 • Əlizadə F. Qara Qarayev. – Bakı, 1997, - 67s.
 • İbrahimova M., İsazadə Ə., Məmmədova X. Qara Qarayev\Biblioqrafiya. – B., Azərb. EA nəşriyyatı, 1969. – 143s.
 • Karagiçeva L. V. Qara Qarayev. Şəxsiyyəti. Sənət haqqında düşüncələri. – M. : “Kompozitor”, 1994.
 • Karagiçeva L. V. Qara Qarayev. – M: “Ñîâåòñêèé êîìïîçèòîð”, 1960.
 • Qarayev Q. Məqalələri. Məktubları. Söyləmələri.//Toplayıcı L. V. Karagiçeva. – M: “Sovetskié kompozitor”, 1978.
 • Qarayev Q. Elmi-publisistik irsi. – B. : Elm, 1988.
 • Məmmədova V. A. Qara Qarayevin harmonik dilinin bə’zi çəhətləri haqqında. – B.,: Azərb. Döv. musiqi nəsriyyatı, 1959, - 66s.
 • Karagiçeva L. V. Q. Qarayevin “Yeddi gözəl” və “İldırımlı yollarla“ baletləri. – M. : 1959.
 • Mehdiyeva N. M. Q. Qarayevin kino musiqisi. – B.,: Azərb. Döv. nəsr., 1966. – 97s.
 • Person D. M. Q. Ə. Qarayev. Biblioqrafik – not bilgi kitabçası. – M. : “Sovetskié kompozitor”, 1976. – 192s.
 • Qara Qarayev dastanı: (Toplu. Toplayıcılar E. A. Abasova, L. V. Karagiçeva). – B.: “Yazıçı”, 1988.-228s.
 • Fərhadova R. S. Qara Qarayevin baletləri. – B., 1970, - 54s.
 • Əfəndiyeva N. T. Qara Qarayevin U. Şekspirin tamaşalarına yazdığı musiqi. – B., 1986. – 98s.
 • (Qara Qarayev). “Azərbaycan teatr və kino ustaları” kitabı, Bakı, Azərbaycan teatr cəmiyyəti, 1954, s. 40.
 • Karagiçeva L. Qara Qarayev. Bakı, Azərnəşr, 1968, 72 s.
 • Nəcəfov A. Qardaş mədəniyyətlərinin yaxınlaşması. Bakı, Azərnəşr, 1965, s. 57-58, 82-98.
 • Kitabda “Yeddi gözəl” və “İldırımlı yollarla” baletlərinin qardaş respublikaların teatr səhnələrində tamaşaya qoyulmasından bəhs edilir.
 • Paşayev N. Azərbaycanda sosialist mədəniyyətinin inkiçafı (1920-1955-ci illər). Bakı, Azərnəşr, 1957, s. 140. Kitabda Qara Qarayevin musiqi yaradıcılığından da bəhs edilir.
 • Zöhrabov R. Bəstəkarlarımız haqqında söz (I kitab). Bakı, “Şür”, 1995, s. 10-14.

 

    Kitablar     Elmi araşdırmalar     Məqalələr     Dövrü mətbuat

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants