Məqalələr


 • Abezqauz İ. V. Qara Qarayevin harmonik dili haqqında// Musiqi və çağdaşlıq. – Moskva, “Muzıka”, 1967, V buraxiliş, s. 159-209. (rusca)
 • Abezqauz İ. V. İstedad, vətəndaşlıq, sənətkarlıq (Qara Qarayevin 50 illiyinə) // “Sovetskaÿ muzıka” jurnalı, 1968, ¹2, s. 31-41 (rusca).
 • Əliyeva T. Qara Qarayevin “Don Kixot” simfonik qravürləri. // Üz. Hacibəyovun Azərb. Döv. konservatoriyasının elmi xəbərləri, XIII silsilə (seriya), 1996, ¹3, s. 40-53 (rusca).
 • Əmrahova A. A. Musiqili tamaşalarda ilk ədəbi qaynaqla musiqinin qarşılıqlı bağlılığı. (Qara Qarayevin “Yeddi Gözəl” baletinin iki redaksiyası). // Azərbaycan EA-ın xəbərləri; ədəbiyyat, dil və incəsənət silsiləsi (seriyası), 1986, ¹3 (rusca).
 • Əmrahova A. A. Qara Qarayevin “Çılğın qaskonlu”su. (Kulturoloji araşdırma təcrubəsi). “Qobustan” jurnalı, 1988, ¹3
 • Aranovski M. Janrın yeniləşməsi yolunda. // Voprosı teorii i ýstetiki muzıki. – X buraxılış, 1971, s. 123-164 (rusca).
 • Boqdanov-Berezovski İ. “İldırımlı yollarla”. // “Muzıkalünaÿ jiznü” jurnalı, 1958, VII buraxılış, s. 7 (rusca).
 • Bretanitskaya A., Karagiçeva L. V. Qara Qarayevin “Cılğın qaskonlu”su (bəstəkar yaradıcılığı uslubuna dair). // Muzıkalünıé sovremennik. – M.; “Sovetskié kompozitor”, 1983, IV buraxılış, s. 39-71. (rusca).
 • Hacıbəyov İ. Qara Qarayev. Yenilikçi bəstəkarın portreti – “İrs” jurnalı, ¹4-5, 2000, s. 118-121 (rusca).
 • Həsənova R. İlk dərsdə olduğu kimi.
 • Həsənova R. Kainatın zərrəsi kimi.
 • Genina L. Baletdə çağdaş dram. (Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” baleti). // “Sovetskaÿ muzıka” 1959, #9, s. 85.
 • Qozenpud A. “Yeddi gözəl”, (Q. Qarayevin baleti). // “Sovetskaÿ muzıka”, 1954, ¹5, s. 95 (rusca).
 • Quriyeva S. G. 60-cı illərdə Qara Qarayevin kamera-instrumental yaradıcılığı. // Voprosı teorii i ýstetiki muzıki. Leninqrad: “Muzıka”, 1974, XIII buraxiliş, s. 146-163. (rusca)
 • Karagiçeva L. V. “Yeddi gözəl”, (Q. Qarayevin baleti). // “Sovetskaÿ muzıka” 1953, #2, .... (rusca).
 • Karagiçeva L. V. Qara Qarayevin “Üç noktürnü” // “Sovetskaÿ muzıka”, 1959, ¹3, s. 56 (rusca).
 • Karagiçeva L. V. Qarşıdakı yubileylə bağlı həsrətli düsüncələr. (Qara Qarayevin “Yeddi gözəl”I). // “Muzıkalünaÿ akademiÿ”, 1993, ¹3, s. 144-154 (rusca).
 • Karagiçeva L. V. Qarayevlərin yeni “Simfonik qravürləri.” // “Sovetskaÿ muzıka”, 1962, ¹2, s. 32.
 • Karagiçeva L. V. Qara Qarayevin “Simfonik qravürləri”. // “Sovetskaÿ muzıka”, 1962, ¹2, s. 32.
 • Karagiçeva L. V. Q. Qarayevin balet simfonizminə dair. //Üz. Hacıbəyov ad. Azərb. Döv. konservatoriyasının elmi xəbərləri, XIII silsilə, 1964, 1964, ¹1, s. 21-36.
 • Karagiçeva L. V. Q. Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletində zənci musiqi folkloru. // “Muzıka Vostoka”, M., “Muzıka”, 1968. (rusca).
 • Karagiçeva L. V. Qara Qarayev. “Qafqaz respublikaları musiqi sənəti” toplusu (Toplayanı və mə’sul redaktoru – G. Ordjonikidze). Tbilisi, “Xelovneba”, 1975, s. 83-98 (rusca).
 • Karagiçeva L. V. Qara Qarayevin yaradıcılığı və folklor. // “Ñîâðåìåííîñòü è ôîëüêëîð”. Məqalələr və materialla toplusu. – M., 1977. (rusca).
 • Karagiçeva L. Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti. “İncəsənət” (almanax), 1957, ¹1, s. 15-26.
 • Q. Qarayev. Aleksey Maçavariani. “Qafqaz respublikaları musiqi sənəti” toplusu (Toplayanı və mə’sul redaktoru – G. Ordjonikidze). Tbilisi, “Xelovneba”, 1975, s. 304-305 (rusca).
 • Katonova S. “İldırımlı yollarla” (Q. Qarayevin baleti). // “Sovetskaÿ muzıka”, 1958, ¹3, s.
 • Martınov İ. Qara Qarayevin “Alban rapsodiyası”. // “Sovetskaÿ muzıka”, 1953, ¹4, s.
 • Nəzərov İ. Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı ongünlüyü qarçısında. “İncəsənət” (almanax), 1959, ¹3, s. 3-9 “Yeddi gözəl” baleti və “Leyli və Məcnun” simfonik poeması haqqında.
 • Tarakanov M. Yeni surətlər, yeni ifadə yolları. // “Sovetskaÿ muzıka”, 1966, ¹1, s. 9-16; ¹2, s. 5-12.
 • Fərhadov N. Parlaq balet. // “Tropoþ qroma” toplusu, toplayıcı G. V. Tomson (“Sokroviùniöa sovetskoqo baletnoqo teatra” silsiləsindən), L., “Muzqiz”, 1962, s. 5-6.
 • Şərifova V. Qara Qarayevin Üçüncü simfonikyası. // “İz istorii russkoé i sovetskoé muzıki”, 2-ci buraxılış. – M., “Muzıka”, 1976.
 • Şaxnazarova N. Qara Qarayev haqqında kitab (L. Karagiçeva). // “Sovetskaÿ muzıka”, 1961, ¹8, s. 139.
 • Şeyn S. F. Q. Qarayevin Simli kvarteti.// Üz. Hacıbəyov ad. Azərb. Döv. konservatoriyasının elmi xəbərləri, XIII silsilə (seriya), 1965, ¹2, s. 10-22.
 • Şedrin R. Keçmişə şərh. // “Muzıkalünaÿ jiznü” jurnalı, 1989, ¹10, s. 4-7.
 • Əfəndiyeva İ. Q. Qarayevin mahnı yaradıcılığı. A.D.K. elmi xəbərləri, 1972, ¹1 (10), s. 66-78.
 • Entelis L. Rəqsim dilində roman. “Heba” jurnalı, 1958, ¹4, s. 198-203.
 • Yakovlev M. Qara Qarayev. // “Muzıkalünaÿ jiznü”, 1967, ¹11, s. 1 (rusca).
 • Ülkər Talıbzadə. Qara Qarayev yaradıcılıqlı əlaqəsi. “Musiqi dünyası”, 3-4 /2000, s. 91-94.
 • Mehdiyeva L. Cəfərova A. Qara Qarayevin lad təfəkklürünə dair. “Musiqi dünyası” jurn. 2/2000, s. 44-48.
 • İmanova Ü. Azərbaycan musiqisində A. S. Puşkin mövzusu. “Musiqi Dünyası” jurnalı, 1/1999, s. 69-71.
 • Mehdiyeva N. Qara Qarayevin “Don Kixot” filminə musiqisi. “XX əsrin Azərbaycan musiqisi”. Ü. Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət konservatoriyası musiqi tarixi kafedrası. Bakı-1994, s. 114-128.
 • Nəsirova K. Qara Qarayev melodikasının bə’zi xüsusiyyətləri. “XX əsrin Azərbaycan musiqisi”. Ü. Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət konservatoriyası musiqi tarixi kafedrası. Bakı-1994, s. 129-143.
 • Zümrüd Dadaşzadə. “Biz də bu dünyanın bir hissəsiyik...” Bakı, “Qobustan” jurnalı, 1999, ¹1, s. 25-33.
 • Zümrüd Dadaşzadə. “Qara Qarayev. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin me’marı”. “Varlıq” jurnalı (Tehran. İran), 1998, ¹1, s. 74-80.
 • Xəzri N. İki Xəzər. (Poema). “Azərbaycan” jurnalı, ¹7, s. 51-56.

 

    Kitablar     Elmi araşdırmalar     Məqalələr     Dövrü mətbuat

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants