Qara Qarayev sinfi yetirmələrinin Ustada həsr olunmuş əsərləri


Arif Məlikov:
“Məhəbbət əfsanəsi” baleti (1961)

Vasif Adıgözəlov:
Fortepiano ilə orkestr üçün Konsert (1961).

Tofiq Bakıxanov:
1. Violino və fortepiano üçün 3 saylı Sonata (1976).
2. Viola və simfonik orkestr üçün Konsert – vokaliz (1983).

Azər Dadaşev:
1. Viola və kamera orkestri üçün Konsert (1974).
2. Simli orkestr üçün VIII simfoniya (1984).

Elnara Dadaşova:
“Sənsiz.” Fortepiano üçün 4 prelüd (1986).

Sevda İbrahimova:
Fortepiano və kamera orkestri üçün “İthaf” (1982).

Məmməd Quliyev:
1. Kamera orkestri üçün 2 pyes. Moskva, “Muzıka”, 1975.
2.Böyük simli orkestr üçün “Nostalqiya” (2000).

Xəyyam Mirzəzadə:
2 saylı Simli kvartet (1961).

Cəlal Abbasov:
Q. Qarayevin xatirəsinə postlüdiya (1983).

     
    Qəbir daşı
    Bəstəkarın yaşadığı ev
    Xatirə lövhəsi
    Bəstəkarın sinfi
    Bəstəkar adına prospekt
    Gəmi
    Metro stansiyası
    Poçt markası
    Boyakarlıq, qrafika, fotoportret
    Kamera orkestri
    Uşaq musiqi məktəbi ¹8
    Festival
    Müsabiqə
    İlk tamaşa
    Bəstəkara həsr olunmuş əsərlər
     

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back